คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ส 32170 ประวัติศาสตร์ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหมาย คุณค่า หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทย  ประวัติศาสตร์สากลและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง เกี่ยวกับความเป็นมาอารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมน ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางสังคม คติความเชื่อ และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นที่มีต่อสังคม  การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม แนวทางและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรวางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจัดทำผลการศึกษาในรูปโครงงานประวัติศาสตร์หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการโครงงาน กระบวนการกลุ่ม และ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ มีความรักประเทศชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รู้จักตนเอง เข้าใจชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตอาสา สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements

เกี่ยวกับ orawan1967

เบื่อความจำเจ จู้จี้ จุกจิก
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s