ขั้นตอนการทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของตนเองครูผู้สอนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรม  ดังนี้
             1.   การหาหัวข้อโครงงาน  กำหนดขอบข่ายของหัวข้อโครงงานตามที่นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากนั้นภายในกลุ่มร่วมกันสรุป  อภิปราย ให้เหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
            2.  การเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักเรียนจะต้องเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงานภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้
 1)  ต้องเป็นเรื่องที่นักเรียนมีความสนใจจริงๆ ในขอบข่ายประวัติศาสตร์สังคม,การเมือง,เศรษฐกิจ,ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง
2)  ในการพิจารณาเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  นักเรียนต้องพิจารณาข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกหัวเรื่องจากแบบฟอร์มการวิเคราะห์โครงงานที่กำหนดให้
 3)  วางแผนทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องคิดและวางแผนการทำโครงงานทำโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างคร่าวๆไว้ล่วงหน้าเป็นลำดับขั้นตอน  นักเรียนจะต้องพิจารณาจากการตอบคำถามที่ว่า   จะทำอะไร (What) ทำไมจึงต้องทำ (Why) ใครบ้างเป็นผู้กระทำ (Who) จะกระทำเมื่อใด (When) จะทำกันที่ไหนบ้าง (Where) และสนใจจะทำกันอย่างไร (How)  เป็นแนวทางในการเขียนแบบเสนอโครงงาน  และนักเรียนต้องแนบใบแสดงความเห็น/คำแนะนำของครูผู้สอนหลังจากตรวจโครงงานที่เสนอด้วย
4)   การลงมือปฏิบัติโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนโดยในขั้นตอนนี้เป็นการลงมือปฏิบัติจริงตามที่วางแผนเอาไว้  โดยให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

            1.  การกำหนดเป้าหมายในการค้นคว้า เป็นการตั้งเป้าหมายเรื่องที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเรื่องอะไรเช่น จะศึกษาความคิดความเชื่อของชาวบ้านกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ  การศึกษาอดีตของชุมชนที่เราอาศัยอยู่ การศึกษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านตนเอง

           2.  การรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง(จากการลงไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในพื้นที่ ที่แต่ละกลุ่มกำหนดไว้ในท้องถิ่น  ทั้งที่ได้จากการสอบถาม สัมภาษณ์ การบอกเล่าจากผู้รู้ในท้องถิ่น รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต)ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องบันทึกกิจกรรมที่ทำในปฏิทินโครงงานทุกครั้งแล้วนำกลับมาให้ครูที่ปรึกษาดูความคืบหน้า                                                

          3.  ประเมินคุณค่าสร้างสรรค์ความรู้จากข้อมูลหรือหลักฐาน  เป็นทักษะที่ต่อเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลเป็นการให้นักเรียนพิจารณาว่าหลักฐานที่นักเรียนค้นหารวบรวมมานั้นเป็นหลักฐานแบบใดมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยนำมาเรียบเรียงหรือจัดเข้าชุดเดียวกัน  ทั้งนี้เป็นผลงานมาจากประเด็นคำถามหรือหัวเรื่องของโครงงาน  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่นักเรียนกำหนดไว้ในแบบเสนอโครงร่างโครงงาน

       4.  ตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการพิจารณาว่าหลักฐานนั้นให้ข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้างมีความน่าเชื่อถือหรือไม่                       

      5.  วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอเรื่องที่ศึกษา โดยนักเรียนจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดที่นักเรียมาเชื่อมโยงพิจารณาจากการเปรียบเทียบ  สรุปแล้วเลือกคำตอบหรือทางเลือกที่ดีที่สุด  แล้วหาจุดร่วมจุดต่างของข้อมูล  เขียนเป็นแนวทางของตนเองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสังคม  ตามมุมมองความคิด  การตัดสินใจ นำเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีความต่อเนื่องและน่าสนใจตลอดจนมีการอ้างอิงข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้งานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีความหมาย ซึ่งในขั้นตอนนี้ให้นักเรียนภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายของแต่ละคน
   6.   การเขียนรายงานโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนักเรียนนำผลการศึกษาของกลุ่มตนเองซึ่งการเขียนรายงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะต้องให้เห็นความสัมพันธ์ของเห็น “ คน ” ที่มีความสัมพันธ์กับ ธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ การปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่มโดยการอธิบาย อย่างไร ทำไม
 
          7.  การประเมิน   เป็นการตรวจสอบทบทวนข้อค้นพบ  ประเด็นคำตอบ  โดยเฉพาะการตอบคำถามและวัตถุประสงค์ของโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  รวมถึงการตัดสินใจ  เพื่อประเมินว่าข้อมูลความรู้ที่ค้นพบนั้นเหมาะสมเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด  โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอภายในกลุ่มและมีการประเมินผลงานภายในกลุ่มด้วย และร่วมกันสรุป

           8. การนำเสนอผลงาน   เป็นการนำเสนอข้อมูล รายงานข้อค้นพบหรือแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเองถือได้ว่าสำคัญมาก    โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน ในรูปแบบนำเสนอของแต่ละกลุ่มตามที่วางแผนไว้เช่น เพาเวอร์พอยด์/แผ่นพับ/เว็บไซต์ สารคดี หนังสั้น ฯลฯ 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s