หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์สมัยโบราณที่ผ่านมา จำเป็นต้องอาศัยสิ่งที่
หลงเหลือจากการที่มนุษย์สร้างขึน้ ไม่ว่าเป็นที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ
อาหาร และสงิ่ อื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึน้ มาเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อใช้ในพิธีกรรมความ
เชื่อต่าง ๆ หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาการตัง้ ถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยโบราณมี 2 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่
1. หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ (หลักฐานที่มีการบันทึกไว้เป็นตัวอักษร)
1.1 จารึก เป็นการจารึกตัวอักษรลงบนวัสดุต่าง ๆ ที่มีความคงทนถาวร
เช่น ศิลา แผ่นอิฐ แผ่นเงิน แผ่นทอง
แผ่นทองแดง ซึ่งจารึกด้วยตัวอักษร และภาษา ต่างกันไปตามลักษณะของการรับวัฒนธรรม
ของแต่ละพืน้ ที่
เช่น จารึกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย พบว่าจารึกด้วยอักษร แบบปัลลวะ (อินเดีย
ใต้) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11แสดงให้เห็นว่าบริเวณที่ประเทศไทยในปัจจุบันได้รับ
วัฒนธรรมของอินเดียโดยเฉพาะทางด้านภาษามาตัง้ แต่ สมัยพุทธศตวรรษที่ 10 หรือก่อนหน้า
นัน้ นานแล้ว
1.2 ตำนาน เป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏในรูปของเอกสาร
โบราณ เรียกว่า ใบลาน และสมุดข่อยตัวอักษรที่ใช้เขียน มีทัง้ ที่เป็นตัวอักษรไทยเหนือ ภาษา
ลาว ภาษาเขมร และภาษาขอม ชว่ งระยะเวลาที่มีการเขียนตำนานสันนิษฐานว่า ตัง้ แต่ราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 20 และได้รับความนิยมมากในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
ตัวอย่างของตำนานที่ปรากฏอย่างแพร่หลายได้แก่ ตำนานสิงหนวัติกุมาร ตำนาน
พืน้ เมืองเชียงใหม่ ตำนานจามเทวีวงศ์ ตำนานพระแก้วมรกต และตำนานพุทธสิหิงค์
ตำนานต่างเหล่านีเ้ป็นการเล่าสืบต่อกันมา เป็นการอธิบายเรื่องราวของความเป็นมา
ของบ้านเมืองโบราณที่ผ่านมา รวมถึงความสำคัญของโบราณสถานวัตถุ ที่มีความเชื่อทาง
ศาสนามาเกี่ยวข้องด้วย เนือ้ หาบางตอนมีการสอดแทรกปาฏิหาริย์
ของบุคคลสำคัญในเรื่องไว้ด้วย
ดังนัน้ ในการใช้หลักฐานประเภทตำนานต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะ
การที่สอดแทรกเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ทำให้ความน่าเชื่อถือของตำนาน
ขาดหายไป แต่อย่างไรก็ตามตำนานถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงถึงสภาพของสังคมและ
วัฒนธรรมของบ้านเมืองโบราณที่กล่าวไว้ในตำนาน และสามารถนำมาตรวจสอบกับหลักฐาน
โบราณคดีหรือทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องได้เช่นกัน
สำหรับจารึกที่เป็นภาษาไทย เริ่มมีขึน้ ครัง้ แรกในสมัยสุโขทัย ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 19 อักษรที่พบส่วนใหญ่ในช่วงเวลานีไ้ ด้แก่ อักษรไทย และภาษาไทย สมัยสุโขทัย
และสมัยอยุธยา อักษรธรรมล้านนา อักษร ฝักขาม นอกจากนียั้งมีจารึกที่จารึกด้วยอัก

Advertisements

2 ตอบกลับที่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

  1. fabtywaraporn พูดว่า:

    คำถาม
    1.หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาการตัง้ ถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยโบราณมีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
    2.ตำนาน จัดเป็นหลักฐานประเภทใด
    3.เพราะเหตุใด การใช้หลักฐานประเภทตำนานจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s